top of page

Since starting with 2 members, we have developed a team of Associate Coaches, partners and best professionals in many  fields.

​Coach Our Associate Coach consists of individuals with a wealth of professional experience, particularly in the areas of business, human resources and professional services.

The team of

us 

Executive Coach

Coach

Brian Randoski

Executive Coach

 • Facebook

Coach

Quách Hương

Founder - Executive Coach

 • LinkedIn
 • Facebook

Coach

Quách Hiền

CEO - Executive Coach

 • LinkedIn
 • Facebook

Coach

Nigel Cumberland

Executive Coach

 • LinkedIn

Coach

Debbie

Executive Coach

 • LinkedIn

Business Development Manager

Coach

​Lệ Hằng

 • Facebook

Associate Coach

Coach Minh Hạnh

​​Leadership Coach

 • Chuyên gia Khai vấn Chuyên nghiệp được chứng nhận của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF PCC)

 • Chuyên gia Nhân sự cao cấp được chứng nhận bởi Hiệp hội quản trị nhân sự Hoa Kỳ SHRM

 • Chuyên gia huấn luyện được chứng nhận bởi Tổ chức đào tạo và tư vấn về Kỹ năng Lãnh đạo toàn cầu DDI.

Coach Dương Cao

​​Women Well-being Coach

 • Chuyên gia Khai vấn liên kết được chứng nhận của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (ICF ACC)

 • Chuyên gia Khai vấn liên kết của Coach For Life

 • 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý nhân sự (Human Resources) tại các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Troy University 

Coach Linh Phan

Coach Quách Tuyết

Coach Dương Trần

bottom of page